Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, producten, leveringen en overeenkomsten die worden gesloten tussen Van Schaaijk Studio, hierna te noemen "de webshop", en haar klanten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Door gebruik te maken van de webshop en het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden.

2. Aanbod en bestelling
2.1 Het aanbod van de webshop is vrijblijvend en kan te allen tijde worden gewijzigd.
2.2 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de webshop.
2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de webshop de bestelling van de klant heeft bevestigd.

3. Prijzen en betaling
3.1 Alle prijzen op de website van de webshop zijn vermeld in euro's en inclusief btw.
3.2 De klant dient de betaling vooraf te voldoen via de aangeboden betaalmethoden op de website van de webshop.
3.3 Bij het uitblijven van betaling behoudt de webshop zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

4. Levering
4.1 De levertijd van de bestelling is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten.
4.2 De webshop zal er alles aan doen om de bestelling zo spoedig mogelijk te leveren.
4.3 De levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
4.4 De webshop is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering veroorzaakt door derden.

4. Herroepingsrecht
5.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen.
5.2 Speciaal voor jouw ontworpen sieraden of gepersonaliseerde sieraden zijn definitieve aankopen en kunnen niet geretourneerd worden.
5.3 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de klant binnen de gestelde termijn een schriftelijke verklaring van ontbinding te sturen naar de webshop.
5.4 De klant dient de producten binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst terug te sturen naar de webshop, onbeschadigd en in de originele verpakking.

6. Garantie
6.1 De webshop staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de kwaliteitsnormen en vrij zijn van fabricagefouten.
6.2 Indien de geleverde producten gebreken vertonen, heeft de klant recht op herstel, vervanging of restitutie van het product.
6.3 De klant dient eventuele gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden aan de webshop.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De webshop is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de geleverde producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de webshop.
7.2 De totale aansprakelijkheid van de webshop, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering van de webshop wordt gedekt.
7.3 Indien de verzekering geen dekking biedt of de schade niet onder de verzekering valt, is de aansprakelijkheid van de webshop beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende bestelling.

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, de inhoud ervan en de geleverde producten blijven bij de webshop of de desbetreffende rechthebbende.
8.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webshop gebruik te maken, te verveelvoudigen of te verspreiden van de intellectuele eigendomsrechten.

9. Privacy
9.1 De webshop behandelt de persoonsgegevens van de klant vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
9.2 De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van bestellingen en het verstrekken van informatie aan de klant.
9.3 De webshop zal de persoonsgegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of op basis van wettelijke verplichtingen.

10. Klachten en geschillen
10.1 Klachten over de geleverde producten of de dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld aan de webshop.
10.2 De webshop zal binnen een redelijke termijn reageren op de klacht en streven naar een passende oplossing.
10.3 Op overeenkomsten tussen de webshop en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.4 Geschillen tussen de webshop en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de webshop.

11. Wijziging van de algemene voorwaarden
11.1 De webshop behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
11.2 Eventuele wijzigingen worden van kracht vanaf het moment van publicatie op de website van de webshop.

12. Slotbepaling
12.1 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
12.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen verschillende taalversies van deze Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.